Nnoviny

Přechod pro chodce u Podměstského rybníku by měl být hotový do 24. října

Čáslav – Na okraji Čeplova u Podměstského rybníku vzniká nový přechod, který by měl pomoci zajistit větší bezpečnost chodců a jednoznačněji určit pravidla pro pohyb v těchto místech.

Uvedená křižovatka ulic Za Rybníkem a Žacká si podobný zákrok již zasloužila. V současné době jsou práce již v plném proudu, což s sebou ale také nese nutnost dopravních opatření. Proto je v daných místech vyznačena objízdná trasa.

ZVÝŠENÍ CENY, PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ
„Přechod a úpravy křižovatky v ul. Žacká a Za Rybníkem provádí firma Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., se kterou byl aktuálně uzavřen dodatek č. 1 k smlouvě o dílo, který řeší změny v ceně díla a termín realizace stavby,“ uvedl tiskový mluvčí čáslavské městské rady Mgr. Filip Velímský, PhD. „Smluvní cena 1 746 099,35 Kč byla dodatkem smlouvy o dílo navýšena o 366 680,86 Kč na 2 112 780,21 Kč vč. DPH, termín pro kompletní dokončení díla pak byl prodloužen maximálně do 24. 10. 2020,” doplnil upřesňující informace.  

Chodci budou využívat nový přechod u Podměstského rybníku již před koncem října
Foto: nnoviny

NEZBYTNÁ SANACE PODLOŽÍ
Proč došlo k navýšení ceny stavby? Jedním z důvodů bylo podle vysvětlení tiskového mluvčího rady města navýšení objemu zemních prací z důvodu nutnosti sanace nestabilního podloží vozovky, dále pak bylo třeba zajistit odvodnění a stabilizaci podloží vozovky a dále pak oprava povrchu přilehlého přístupového chodníku k domu č.p. 1426, kde došlo k prodloužení opravovaného úseku.

ÚPRAVA PODLOŽÍ
„Při odkrytí vrchního krytu původní vozovky bylo zjištěno, že stávající podloží nemá požadované konstrukční vrstvy a nesplňuje proto zátěžové limity požadované pro uvedenou kategorii stavby. Projekce a TDI stavby, proto označily za nezbytné, aby došlo k provedení hloubkových sanací v daném úseku formou vytěžení stávající zeminy a jejího nahrazení kamenivem vč. dvou vrstev separační geotextílie pro zajištění požadované únosnosti a zlepšení odvodnění podloží,“ vysvětlil Mgr. Velímský a doplnil, že nezbytné odvodnění stavby je zajištěno vybudováním trativodu.

Prodloužení času, nutného k dokončení prací, pak podle jeho vysvětlení plyne hlavně z uvedené potřeby sanace podloží vozovky, kterou nebylo možné předvídat.

08.10.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky