Nnoviny

Hospodaření s odpady – co navrhuje studie a kolik budeme platit “za popelnice”?

Čáslav – Na pondělním zasedání městského zastupitelstva byla mimo jiné představena studie, která mapuje současný stav odpadového hospodářství ve městě a jeho další vývoj. Co ze zprávy vyplývá?

Zprávu přednesla RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., kterou město najalo na vypracování návrhu optimalizace této části péče o město. Co z její zprávy plyne? Zajímavá jsou rozhodně čísla.

VĚDĚLI JSTE NAPŘÍKLAD, ŽE:
– čáslaváci vyprodukují za rok 3,8 tisíc tun odpadu, což je 370 kg na každého občana města
– 57,7 % odpadů představuje směsný (netříděný) komunální odpad
– recyklovatelného a kompostovatelného odpadu je jen 34 %
– v produkci směsného komunálního odpadu (212 kg na obyvatele/rok) je Čáslav mírně pod průměrem kraje (220,6 kg na obyvatele/rok), ale nad průměrem celé republiky (199,4 kg na obyvatele/rok).
– produkce recyklovatelných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, kov) byla v roce 2019 v Čáslavi kolem 455 t a to včetně odpadů papíru a kovů a sbíraných ve školách…

KDE JSOU PROBLÉMY?
Málo kontejnerů na tříděný odpad
Jedním z hlavních problémů podle zprávy je nedostatečný počet kontejnerových stání ve městě, respektive míst, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Jestliže mají lidé větší procento odpadu třídit, je také nutné, aby měli v pohodlně dochozí vzdálenosti možnost vytříděný odpad vyhodit.
Vysoká cena
Podle zprávy jsou v Čáslavi vysoké tak zvané měrné náklady na obyvatele, které jsou vyšší než v referenčních skupinách. „Náklady města na odpadové hospodářství se v roce 2018 pohybovaly zhruba na úrovni 11,07 mil. Kč, příjmy (za “poplatky za popelnice) byly v roce 2018 okolo 6,09 mil. Kč. Město tedy doplácí cca 45 % nákladů na ze svého rozpočtu.“
Sběr odpadů “z ulice”
Podle zprávy jde o nestandardní způsob svážení odpadů, který je doporučeno omezit, respektive zrušit a nahradit sběrným místem (podle vyjádření místostarosty města se nyní uvažuje o hale v areálu Prokopa Holého, kde má v budoucnosti vyrůst mateřská škola).
Další problémy
– město nemá zapojené výkupny a sběrny odpadů (zařízení na území města)
– město nemá se školami dohodu o školním sběru využitelných složek KO a jeho zapojení do systému odpadového hospodářství města
– nedostatečné informování a osvěta obyvatel ke zvýšení aktivní účasti na třídění a využívání komunálního odpadu
– nedostatečný systém sběru bioodpadů
– vysoká míra skládkovaných odpadů
– město nemá vlastní základní infrastrukturu pro nakládání s odpady a je plně závislé na dodavatelích služeb
– objemné odpady se nedotřiďují a skládkují se
– nebezpečné odpady se sbírají sběrem z ulice, který neodpovídá pravidlům pro nakládání s nebezpečnými odpady
– město nevyvíjí žádné aktivity na předcházení vzniku odpadů (kromě sběru textilu)
– město neřeší živnostenské odpady

ŘEŠENÍ?
Navrhované řešení je dlouhodobé a dotkne se nás všech. Podle vyjádření RNDr. Vrbové je nutné větší objem odpadu třídit, a to dokonce do budoucnosti ze zákona. Jestliže nyní třídíme 34 % komunálního odpadu, v roce 2025 už to bude muset být 55 % a o deset let později dokonce 65 %. Pro příští rok je navrženo nové jednání se společností AVE CZ o cenách, případně s dalšími skládkami, příprava na doplnění kontejnerů, zapojení živnostníků a další postupné kroky.

JAK SE ZVEDNOU NÁKLADY?
Po skončení prezentace položil dotaz zastupitel Milan Urban, který se ptal na možné promítnutí navrhovaných opatření do platby obyvatel za ukládání odpadu. Dotazoval se, zda jsou k dispozici alespoň odhady (v souvislosti se zavedením třídících míst, výhledovou dopravou do spaloven a podobně. RNDr. Vrbová ale konstatovala, že odhady zatím nejsou, ale je jisté, že odpadové hospodaření bude stále dražší a záleží jen na vedení měst, jak toto zvýšení promítnou do poplatků pro občany, které nyní mohou být až 1200 Kč, zatímco v Čáslavi jsou poplatky nižší.

KOLIK ZAPLATÍME “ZA POPELNICE”?
Stejný zastupitel se také ptal vedení města, jakým způsobem chce s lidmi komunikovat o případném navýšení poplatků za svoz odpadu, když ve volebním progamu slibovalo tuto položku zcela zrušit. „Určitě nyní není cílem strašit občany tím, že zdvojnásobíme platbu za odpady. Řekli jsme si řadu úkolů, které by měly pomoci vyjednat i jinou cenu. Paní doktorka mluvila o celkových nákladech a o tom, kolik město dotovalo v současné době. Jedním z cílů je snížit celkové náklady, abychom se stále bavili o přiměřené účasti občanů. Pokud se budou celorepublikově zdražovat odpady a odpadové hospodářství, tak žít v představě, že Čáslav bude oáza, která se z tohoto vymkne, není reálné…“

NA KONKRÉTNÍ ODPOVĚDI SI MUSÍME POČKAT
Prozatím šlo jen o informativní zprávu. Které body a jak budou zapracovány do života ve městě se teprve uvidí, stejně jako si budeme muset počkat na stanovení výše poplatků pro obyvatele města. Jisté ale je, že slibovaná nula to určitě nebude.

03.11.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky