Nnoviny

Věčné téma: poplatek za popelnice. Kdo, kolik, do kdy a proč zaplatit?

Čáslav – S novým rokem přišla i nová povinnost zaplatit poplatek za popelnice, tedy správně řečeno místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů. Kolik a do kdy máme letos zaplatit?

Příznivou zprávou pro obyvatele města je neměnná výše poplatku. Zaplatíme tedy stejně jako v roce minulém, tedy 550 Kč v základní sazbě na jednoho obyvatele Čáslavi.

VYŠŠÍ NEŽ ŽÁDNÉ, ALE NIŽŠÍ NEŽ JINDE

Pomiňme nyní předvolební sliby a prohlášení, že si občané města zaslouží mít svoz odpadu zdarma vzhledem k přítomnosti skládky, která znečišťuje životní prostředí, jimž možná někteří uvěřili a podle toho i volili.
Částku, která byla stanovena pro rok 2021 unese i většina z nízkopříjmové skupiny obyvatel. V jiných městech jsou často poplatky mnohem vyšší. Uvedenou sumu je navíc možné rozepsat do několika splátek, ovšem po dohodě na odboru financí zdejší radnice.

MÁ MĚSTO DOPLÁCET?

Podle odbornice na nakládání s odpady, RNDr. Martiny Vrbové, PhD. by měl být poplatek pro občany ještě vyšší, tedy takový, aby pokryl veškeré náklady na svoz a další nakládání s odpady. V Čáslavi se na úhradě této stránky ve života dlouhá léta podílí i samo město, což je pro občany samozřejmě příjemné. Jak tedy byla vypočítána letošní částka? O tom hovoří vyhláška, kterou byl poplatek stanoven.

VÝPOČET POPLATKU

Při výpočtu se vycházelo z reálných nákladů v roce 2020. „Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpaduza rok 2020 činily: 6.995.769,00 Kč a byly rozúčtovány takto:
náklady 6.995.769,00 Kč : 10240 = 683,18 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku ve výši 550,-Kč.“
(10240 => 10 033 přihlášených osob na území města +207 staveb určených k individuální rekreaci, bytu a rodinných domů, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba)

KDO MÁ PLATIT?

Poplatek musí uhradit
– fyzická osoba přihlášená ve městě Čáslavi,
– fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou kindividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
(má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.)

DO KDY ZAPLATIT?

Poplatek je nutné uhradit do 30. dubna, pokud ale vznikne někomu povinnost jej uhradit až v průběhu roku (například pokud se do města přistěhuje), má na zaplacení poplatku následující dva měsíce.

KDO PLATIT NEMUSÍ?

Někteří obyvatelé města jsou od poplatku přece jen osvobozeni. Jsou to podle uvedené vyhlášky osoby, které:
– jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péčina základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
– jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce srozšířenoupůsobností, zákonného zástupce dítětenebo nezletilého,
– jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
– nastoupily k výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby,
– pobývají v zahraničí,
– jsou přihlášeny na adrese Městského úřadu Čáslav, které se prokazatelně zdržují mimo území města Čáslav
– se narodily v průběhu příslušného kalendářního roku, přičemž osvobození od poplatku se vztahuje pouze na kalendářní rok jejich narození.
– fyzické osoby, které vlastní ve městě nemovitost k rekreaci, kde není nikdo hlášen k pobytu v případě, že jsou na předmětných nemovitostech prováděny stavební úpravy vyžadující stavební povolení nebo ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

KDO ZAPLATÍ JEN POLOVINU?

Na slevu z poplatku ve výši jeho 50 % mají nárok:
– studenti ubytovaní po dobu celého školního roku, který začíná v kalendářním roce předcházejícím příslušnému roku a končí v příslušném roce, mimo město Čáslav
– fyzické osoby pobývající více než 6 kalendářních měsíců v příslušném roce mimo město Čáslav,
– třetí a každé další nezletilé dítětižijící s rodiči ve společné domácnosti,
– poživatelé důchodu, kterým stravovací zařízení zajišťuje pravidelný celoroční odběr stravy v případě, že důchod je jejich jediným zdrojem příjmů,
– osoby žijící na území města Čáslavi, kde přístupová komunikace k domu neumožňuje přímý svoz komunálních odpadů.
– a dalším osobám podle vyhlášky

POKUTY

Pozor na termíny! Při jejich nedodržení je možné, že takový poplatník bude muset odvést i trojnásobek základní částky, a to je jistě pokuta, které se každý rád vyhne.

Není určitě nutné připomínat, že jakékoliv změny, které mají vliv na výši poplatku, je nutné co nejdříve nahlásit na odboru financí zdejší radnice. Celé znění vyhlášky je vyvěšeno zde na úřední desce městského úřadu.


12.01.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky