Nnoviny

“Slavné představenstvo obecní… zanedbání to nedá se nikdy odčinit.” Jak Čáslav (pozdě) zakládala kroniku?

Královské město Čáslav – Kroniky jsou důležité nejen pro nás, ale hlavně pro budoucnost. Právě my jsme budoucnost těch, kteří v době pánů Klimenta Čermáka, Rudolfa Jablonského, Ferdinanda Šťastného a dalších, řešili docela stejné problémy jako naše generace. Přišlo nařízení založit a vést kroniku – ale zůstalo jen u zavedení, zápisy byly jen občasné, občas se celý rok “vešel” do jediné věty. Jak uvádí sám Ferdinand Šťastný: skutek utek. V archivu byl nepořádek, odbor pro kroniku zřízený se nescházel, zaznamenáníhodné události padaly do zapomnění – jednoduše nebyl nikdo, kdo by se takového úkolu chopil a hlavně jej opravdu plnil. Až 40 let po vydaném vládním nařízení se o skutečně pečlivé vedení čáslavské kroniky zasloužil Ferdinand Šťastný. Jak se tehdy o kronice jednalo? Citujme z tehdejších zápisů…

NÁVRH JAK VÉSTI KNIHU PAMÁTNÍ, PODANÝ SL. OBECNÍMU ZASTUPITELSTVU DNE 31. SRPNA 1875 PANEM RADNÍM FERDINANDEM ŠŤASTNÝM

O vznik pečlivě vedení kroniky se zasloužil tehdejší radní Ferdinand Šťastný

Slavné představenstvo obecní!

Již vysoká vláda uznavši důležitost památních knih neb domácích kronik nejenom pro obec, nýbrž i pro jednotlivé rodiny, zvlášť ale pro dějepis celé země, vydala gubernialním nařízením z dne 31. srpna 1835 č. 5952 ponaučení a pravidla, dle nichž se mají vésti památní knihy při veškerých obcích, jakož i při všech duchovních a světských společnostech.
Den, kterým se mělo započíti, ustanoven na 1. ledna 1836.

Kroniku naši předci začali vést téměř 40 let po vládou vydaném nařízení

ÚKOL SPLNILI JEN NAOKO
U naší obce, jako nepochybně u velké části jiných obcí, vyhověno témuž nařízení pouze založením nové knihy pamětní, avšak o vedení té samé nebylo řádně postaráno, tak kniha ta až na nynější dobu zůstala prázdná.
Musíme toho litovati, že se tak stalo, nebo od doby té uplynulo velmi mnoho důležitých událostí nejenom pro naší obec, ale zvlášť pro politické momenty naší drahé vlasti velmi závažných, a nebude při nejlepší vůli, pilnosti a věrnosti ani možno vše dodatečně tak zaznamenati a vypsati, jako kdyby se to bylo dělo hned od prvopočátku každým rokem.

ZŘÍDILI ODBOR, ALE SKUTEK UTEK
Od doby té staly se sice pokusy, aby to, co zanedbáno, poněkud se napravilo, byl totiž již před 10 roky ze zastupitelstva zvolen zvláštní odbor ku doplnění a dalšímu vedení památní knihy, avšak skutek utek, zůstalo to pouze při odboru, jelikož jeho předseda, nemající lásky a vytrvalosti pro tuto záležitost, odbor ani jednou ku poradě nesvolal, a tak až po dnes u věci té v obci naší nestalo se pranic.

Zřídili odbor, ale ten se ani nesešel…

DÍKY PROFESORU SEDLÁČKOVI A ZÁLOŽNĚ
Teprve v době novější zdejší záložna, kteráž i v jiných směrech znamenitě podporovala zdejší obec, získala si neocenitelnou a nehynoucí zásluhu vydáním, svým vlastním nákladem, důkladné, panem prof. Sedláčkem s nevšední pílí a dokonalosti sepsané monografie dějin našeho města. Tímto spisem nejen že jsou zachovány a postupně sestaveny památky naší obce od doby nejstarší až po naše časy, ale to jest pravým pokladem pro nás i naše potomstvo, že památky ty, dříve roztroušené a nepřístupné, shledáváme nyní v jedné knize, řádně sestavené tak, že každý pouhým přečtením knihy té opatřiti si může věrné a velmi zajímavé vyobrazení minulosti nejen našeho města, nýbrž i celého vůkolí, jednotlivých vynikajících rodin, ba i dějepisu naší vlasti.

PŘEDKOVÉ BYLI SVĚDOMITĚJŠÍ
Přečtouce dějepis ten shledáme, že naši předkové ze starší doby až do XVIII. století uměli více oceniti důležitost zaznamenávání památných události do památních knih, že vedení jejich svěřovali zvláštnímu obecnímu písaři, který úlohu tu zastával s neobyčejnou pilností a světomitostí. Z 18. století však, jak sám pan spisovatel si stěžuje, stává velmi málo pramenů dějepisu, památní knihy není. Totéž platí i o našem 19. století, v kterém i obecní archivy následkem nové organisace politických a soudních úřadů v nepořádek strženy byly.

ZANEDBÁNÍ SE NEDÁ ODČINIT
Nyní ovšem jest nám jen toho želeti, že památní kniha dle daného nařízení od 1836 počínaje, vedena nebyla, zanedbání to nedá se však nikdy očinit, a tak vykonáme pouze svoji povinnost, když zřídíme co možná nejrychleji řádné a nezvratné opatření, aby založená památní kniha od r. 1936 až do 1870 dle možnosti dodatečně se doplnila, zároveň však aby počalo vedení nové památní knihy od r. 1870 počínající, a sice na základně zasedacích protokolů obecního zastupitelstva a jiných možných pramenů.

“KLADU SLUŠNOU PROSBU”
Vylíčiv takto nutnou potřebu a důležitost nejen doplnění založené již památní knihy za dobu uplynulou, nýbrž také dalšího jejího vedení pro dobu nynější, naznačiv pravidla, dle kterých by se měl zvolený letopisec říditi u zapisování, kladu slušnou prosbu: Slavné představenstvo naší obce račiž na základě již dřívějších ustanovení obecního zastupitelstva laskavě zaříditi:
1) Aby podání toto co možná nejrychleji se vzalo v důkladnou poradu městské rady a
2) aby v pádu usnešení, že se má počíti neprodleně s vedením památní knihy, především postaráno bylo o zvolení řádného a spolehlivého letopisce, kterémuž vzhledem k jeho pilnosti a důkladnosti práce by měla každoročně zabezpečiti se přiměřená odměna.
3) Ačkoliv jest letopises především k tomu povolán, pečovati co nejvíce a nejsvědomitěji o to, aby svůj úkol podle uvedených, ku zdaru věci přiměřených, předpisů konal: přináleží přece obecnímu představenstvu ve spojení s městskou radou přihlížeti zvlášť k řádnému vedení pamětní knihy, neb jest to svatou povinností každého věku, vše užitečné pro potomstvo zachovati, zkušeností svou je obohatiti a o své užitečné činnosti věrné zprávy mu zanehchti, takto pak vdětnou památku za drobné skutky své u něho o sobě získati.

ZASTUPITELSTVO MÁ BÝT NÁPOMOCNO
V uvážení tom, jakož i dalších okolností, že členové obecního zastupitelstva ponejvíce jsou zaměstníni ve správě obecní a obeznalí o událostech obce s týkajících, budiž ustanoveno, že jimi především jest letopisce podporovati všemožně svémi vědomostmi, že k dosažení nejvašší úplnosti má letopisec pravidelně sté zápisky každého čtvrt roku městské radě přednésti a dle usnesení pokračovati i nadále se říditi.
V Čáslavi dne 31. srpna 1875
Ferdinand Šťastný
, ob. starší.

Podpis Ferdinanda Šťastného v kronice

V následujícím návrhu zůstalo obecní zastupitelstvo na tom, aby kniha památní ihned počata byla a vedení její svěřeno bylo K. Čermákovi přípisem následujícím:

Panu Klementu Čermákovi, učiteli na občanské škole – zde.

Vaše Blahorodí!
Zastupitelstva obce královského města Čáslavě ve schůzi dne 24. září t. r. odbývané jednomyslným usnešením zvolilo Vaše Blahorodí za letopisce našeho královského krajského města Čáslavě, a ustanovilo zároveň, že za práce s tímto úřadem spojené má se Vám u příležitosti předkládání výročínch zpráv ustanoviti každoročně přiměřená renumerace.
Uváděje usnešení toto Vašemu Blahorodí k vědomosti žádám Vás, abyste neráčil sobě obtěžovati zde ústně neb písemně oznámiti, zdali úřad letopisce Vám svěřený na se přijímáte nebo ne.
V případě prvějším můžete náčrtky instrukce pro letopisce ustanovené dle své libosti v obyčejných úředních hodinách prohlédnouti.
V Čáslavi dne 13. října 1875
Dr. Rudolf Jablonský
t. č. purkmistr.

A také podpis (i když rozmazaný) Dr. Rudolfa Jablonského – toho času purkmistra

————————————–
A jak to dopadlo? Dobře… Následné strany kroniky jsou psány novým rukopisem a na konci jednoho z dalších již velmi pečlivě vedných zápisů najdeme podpis:

Kroniky se skutečně ujal Kliment Čermák

Úvodní a ilustrační foto:
pixabay
fotohistorie.cz
Nová památní kniha Královského města Čáslavě


02.03.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky