Nnoviny

Kolik stála v roce 2021 “veřejná zeleň”? Starosta města mluví o šesti, opozice a rozpočtová opatření o deseti milionech…

V posledních dnech jsme měli možnost přečíst si hned několik názorů na fungování města a jednání jednotlivých zastupitelů. Kde hledat odpovědi na otázky?

O jaké názory jde? Nejprve Mgr. Tichý zkritizoval jednání opozičních zastupitelů, kteří se zdrželi hlasování, když se rozhodovalo o odměnách pro starostu a místostarostu města, čímž toto usnesení nebylo schváleno.

A

Na to (a na další příspěvek starosty města) reagoval zastupitel Ing. Strnad vysvětlením důvodů, které k tomuto kroku opozici vedly. Jedním z těchto bodů byla také péče o zeleň, respektive její cena.

A

„Nyní se bohužel nemůžeme ani tvářit, že péče o zeleň v minulém roce byla v pořádku a za odpovídající cenu, když v předchozích letech stála kolem čtyř milionů korun za rok a v roce 2021 se její cena vyšplhala k deseti milionům, navíc s horším výsledkem,“ uvedl ve svém textu Ing. Strnad.

A

Následovala další reakce – tentokrát starosty města, který toto prohlášení označil za nepravdivé. „Žádných 10 miliónů na zeleň město nevynaložilo. Celkové náklady na paragrafu 3745 – veřejná zeleň činí 6.380 tis,“ zmínil mimo jiné JUDr Málek ve svém článku s tím, že jsou tato čísla občanům k dispozici. (v dalším rozhovoru poté doplnil, že nejde o informaci, zveřejněnou například na webu, ale o zprávu, podanou na zasedání zastupitelů, ze kterého byl pořízen videozáznam. Promítaná tabulka ale bohužel v záběru není) Podívali jsme se proto na veřejně dostupné materiály, uveřejněné na webu města. Co z nich plyne?

A

V původně schváleném rozpočtu města na minulý rok, tedy na rok 2021 byly na péči o veřejnou zeleň vyčleněny 4 miliony korun. Následovalo šest rozpočtových opatření, z nichž tři se věnovaly také právě položce 3745, tedy kategorii “veřejná zeleň”.

A
Schválený rozpočet města na rok 2021
A

V rozpočtovém opatření č. 1/21 byla tato položka navýšena o 3 615 000 Kč, tedy na 7 615 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 1/21
A

Další zvýšení přišlo v rozpočtovém opatření č. 3/21, a to v částce 1 996 290 Kč. Tehdy činila celková suma, určená na péči o zeleň 9 611 690 Kč.

Rozpočtové opatření č. 3/21
A

Potřetí, tentokrát již “jen” o 580 000 Kč bylo na kapitolu 3745 přidáno rozpočtovým opatřením č. 4/21. Konečná suma se tak vyšplhala na 10 191 290 Kč.

Rozpočtové opatření č. 4/21A
A

Požádali jsme Ing. Strnada, aby se vyjádřil k textu JUDr. Málka, ve kterém je desetimilionová částka zpochybňována. „I kdyby bylo vyčerpáno jen tolik, kolik tvrdí starosta města, nejsou to náklady odpovídající stavu zeleně ve městě v minulém roce, který byl doslova tristní.
Navíc bych pak považoval za absolutně nesmyslný krok několikeré navýšení tohoto paragrafu. Proč tedy koalice žádala o více peněz na údržbu zeleně, když (jak uvádí V. Málek) nakonec nebyly využity? Vedení města nemělo představu, kolik peněz bude potřebovat? To ale opět svědčí o nekompetentnosti lidí, kteří jsou za chod města nyní zodpovědní,“ konstatoval Ing. Strnad, který znovu zdůraznil, že další neoddělitelné náklady tvoří například mzdy pracovníků, které byly čerpány z jiných kapitol (správa, VPP) a nejsou tedy v uvedené sumě započítány.

(Na rok 2022 je v rozpočtu města již předem na kapitole 3745 počítáno s částkou 8 985 000 Kč s tím, že je plánováno její navýšení o další 2 260 000 Kč. Celé 3 000 000 korun jsou přitom počítány jen na vypracování projektové dokumentace na proměnu lokality Vala.)

07.01.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky