Nnoviny

Před sto lety: Návštěva prezidenta Masaryka minutu po minutě. Co se dělo a co řekl Čáslavákům?

Z KRONIKY MĚSTA: Letos uplyne přesně sto let od návštěvy T. G. Masaryka v Čáslavi. Fotografii prvního československého prezidenta na balkóně krásné budovy zdejší radnice asi zná každý, kdo se o historii města jen trochu zajímá. Jak ale probíhala celá jeho návštěva, co předcházelo a následovalo chvíli, zachycené na snímku, a co z balkónu prezident vzkázal našim předkům? O tom všem mluví čáslavská kronika z roku 1922…

Co všechno víme díky pečlivému kronikáři? Tak třeba už jen to, že prezidentova cesta do Čáslavi vedla z Nové Lhoty, kde si prohlédl rodný dům Bedřicha Havleny, italského legionáře, popraveného za první světové války v rakouském zajetí. Odtud se prezident-osvoboditel vydal přes Kluky a Močovice do Čáslavi, kde na něj čekalo velkolepé přivítání. Ostatně na to byl zvyklý ze všech svých cest po nové republice. A co se dělo 23. září před sto lety v Čáslavi dál?


Z ČÁSLAVSKÉ KRONIKY

HAVLENOVO RODIŠTĚ
Dne 23. září přijížděl president se svým průvodem od Kutné Hory do Nové Lhoty, aby si prohlédl domek a pamětní desku v rodišti Havlenově. Zde byl uvítán ministerským radou z Čáslavě Viktorem Číškou a poslanec Ferdinand Prášek vylíčil stručně historii revolučního mučedníka. Za legionáře pozdravil presidenta legionář Josef Čepek z Čáslavě. Přítomný bratr Havlenův, řídící učitel Jan Havlena byl tu presidentovi představen.

V KAŽDÉ OBCI BYL PREZIDENT VÍTÁN
Na další cestě přes Kluky a Močovice byl president očekávám shromážděným občanstvem a vítán proslovem starosty obce.
Příjezd presidentův do Čáslavě byl slavnostně očekáván ve 3 hodiny odpoledne. Městská radnice a městské domy byly úhledně vyzdobeny.
Na věži radnice vlála presidentská vlajka, v uilci postavena vkusná slavobrána. Všude plno čekajícího občanstva.
Členové místní a venkovské organizace československé strany socialistické, politické i odborové, shromáždilo se u československého kostela sv. Alžběty, ozdobeni karafiáty, aby odtud v průvodu došli na vykázané místo k uvítání presidenta.

PŘIJÍŽDÍ PREZIDENT-OSVOBODITEL!
Při vjezdu presidentově slavobranou hrála vojenská hudba fanfáry z Libuše a národní hymny. President přijal hlášení vojenského velitele podplukovníka A. Košťáka, přehlédl čestnou setninu vojenskou a četu legionářů, mezi nimiž oslovil starého junáka, francouzského legionáře Procházku. Uvítací řeči proslovili starosta města Karel Cibulka a poslanec Ferdinand Prášek, který v delší řeči vyjádřil nejvyšší loyalitu a úctu k presidentovým zásluhám a připomenul, že obyvatelstvo chce trpělivě pracovati přes všechny obtíže i v budoucnosti. President k tomu ihned poznamenal: „Ano, trpělivost, to je pravá politika.“ Před proslovem poslance Práška podala presidentovi kytici malá žákyně Linková.

Díky kronice víme, že tato fotografie zachycuje okamžik okamžik, kdy Ferdinand Prášek hovoří k prezidentu Masarykovi. Za okamžik přijde velká chvíle malé žákyně Linkové – předá prezidentovi svoji kytičku.
Foto: archiv

SETKÁNÍ NA RADNICI
V městské radnici byli presidentovi představeni representanti samosprávy. President zapsal se do pamětni knihy, převzal podané memorandum městské rady a jako dar přijal pamětní album města Čáslavě, elegantně vypravené R. Paďoukem. Potom president promluvil s balkonu radnice k shromážděnému občanstvu z města i z okolí.

MLUVÍ PREZIDENT…
„Občané, občanky!
Přišel jsem do krásného a památného kraje. Ale kraj není památný jen svojí půdou, nýbrž hlavně svým lidem. To jste vy, kteří na této půdě pracují, myslí a tvoří. V kraji vašem měli jste veliké lidi. Byli to vaši předkové. Máte je však také dnes. Právě jsem byl v rodném domku skutečného reka našeho osvobození, Bedřicha Havleny. Ten jistě vyrostl ze vzpomínek, které máte všichni po svých otcích. V těchto tradicích pokračujete, jak mi bylo řečeno vaším poslancem. Svobody dobyté si važte a važme si jí všichni. Svobodou bude nám dáno všechno ostatní, jestliže dovedeme v duši uchrániti a zdokonaliti svobodu politickou, sociální i mravní. Já věřím v budoucnost našeho národa i vašeho kraje. Jsem šťasten, že jsem mezi vámi a že vám mohu slíbiti, že budeme svobodu hájiti a brániti až do smrti!“

Díky kronice města i tahle fotografie doslova ožívá. Přesně víme, co prezident z krásně vyzdobeného balkónu sdělil našim předkům. „Svobody dobyté si važte a važme si jí všichni,“ řekl mimo jiné.
Foto: archiv

PŘEDSTAVOVÁNÍ A PODPISY
Potom následovalo v zasedací síni představování zástupců úřadů, korporací a spolků. Učitel Bayer podal presidentovi číslo místního časopisu “Havlíčkových Hlasů”.
Preident prohlédl si také archiv s památkami Žižkovými a městskou Spořitelnu. V archivu dal se podrobně informovati městským archivářem Josefem Dlabáčkem o sporu, který se k nálezu Žižkovy lebky připíná. Ve Spořitelně oslovil presidenta předseda Karel Zástěra. Zde se podpisoval president do pamětní knihy Spořitelny, Sokola a obce Potěh.

ODPOČINEK U KRALEVICE A ODJEZD
Z radnice se ubíral president k Žižkovu pomníku a k odpočinku do hotelu U Kralevice, kde mu byl představem 82 roků starý čáslavský písmák Jan Louda, s nímž president hovořil ve chvíli odpočinku. Po krátkém občerstvení v hotelu, před nímž koncertovala vojenská hudba, odjížděl president před pátou hodinou odpolední do Přelouče a dále do Pardubic.
V průvodu presidentově byli: Ministr Národní obrany Udržal, ministr vnitra Černý, kancléř Dr. Šámal, legační rada Jan Masaryk, plukovník Hoppe, podplukovník Dr. Rejholec, tajemník Crane, Dr. Hofmann a redaktor Šrámek. (Nápadné bylo, že se k uvítání presidenta nepřihlásili ani klerikálové, ani komunisté.)


Tak popisuje tehdejší slavný den kronikář a my tak i dnes víme, jak místní prožili setkání s uctívaným prvním prezidentem republiky. Nezdá se nyní známá fotografie ještě o trochu zajímavější?

21.02.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky