Nnoviny

Chirurgie bije na poplach: “Radnice nekomunikuje s věrnými zdravotníky, stále ještě ochotnými bojovat za nemocnici!” (2 aktualizace)

OTEVŘENÝ DOPIS RADĚ MĚSTA ČÁSLAVI
Zdá se, že se situace v městské nemocnici zklidnila? Podle prezentace jejího vedení a představitelů města jistě ano. Jenomže stačí nahlédnout za pootevřené dveře, abychom zjistili, že slunce, které svítí na nově umytou fasádu, zdaleka nedohlédne dovnitř budovy…

Před více než týdnem zaslali zaměstnanci čáslavské městské nemocnice radním dopis, který je vyjádřením jejich obavy o další chod zvláště chirurgického oddělení, ale i nemocnice jako celku. Jak uvedla jedna z podepsaných zdravotnic, původní záměr byl řešit situaci mimo veřejnost – tak, jak si vedení města přálo. Bohužel ani po týdnu zaměstnanci neobdrželi reakci, a proto nezbyla jiná možnost, než původně “soukromou” korespondenci proměnit v otevřený dopis v naději, že na tuto jeho formu budou odpovědní lidé již reagovat.

Je více než smutné poslouchat názory zdravotníků, kteří se snaží dosáhnout jediného – zachování chodu nemocnice. K tomu potřebují kromě moderních přístrojů také dobré prostředí a atmosféru, v níž se dá pracovat. Ta bohužel v současné době chybí a jednání s personálem ze strany vedení nemocnice i města není dobré. Proto se lidé, kteří jsou stále ještě ochotni skutečně (a ne jen slovy) bojovat za nemocnici, rozhodli napsat tento dopis.

Vedení města ale, jako by chtělo potvrdit konstatování v něm uvedená, se zdravotníky o jejich problémech a obavách doposud nepovažovalo za nutné hovořit. Jak upřímná je tedy tolik proklamovaná snaha o záchranu chodu “rodinného stříbra” našeho města, jak nemocnici označovali členové uskupení Čáslav pro všechny před minulými volbami?


DOPIS RADĚ MĚSTA ČÁSLAV KVŮLI NESOUHLASU S VEDENÍM MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV

11. 4. 2022

Vážená Rado města Čáslavi,

rádi bychom tímto dopisem vyjádřili svoji déle přetrvávající nespokojenost a zároveň reagovali na dnešní dopolední schůzi, která proběhla v Městské nemocnici Čáslav pod taktovkou paní ředitelky.

Již po řadu měsíců se naše nemocnice potýká s různými problémy, týkajícími se jejího hladkého chodu. Cítíme se tímto stavem už dosti vyčerpáni a čekáme na spásná řešení, která by naši nemocnici opravdu konečně stabilizovala. Myslíme si, že tento kýžený stav je stále v nedohlednu. Ovšem prezentace facebookových stránek nemocnice je překvapivě zalitá sluncem.

Vyjadřujme tímto nespokojenost s vedením Městské nemocnice, s mnohdy jednostranným vystupováním paní ředitelky a ignorováním našich připomínek, apelů a návrhů, kdy můžeme říci, že tyto nespokojené postoje se netýkají pouze zdravotních sester, lékařského personálu, ale i nelékařských pracovníků. Máme za to, že nám jsou předklávány mnohdy nepravdivé či neúplné informace, záměrně účelově poupravené…., dochází k nesmyslnému pozměňování zaběhnutých systémů a v důsledku k destabilizaci pracovního prostředí. Tento fakt poté vyvolává celkový stupňující se interní šum na pracovištích a ztěžuje nám vykonávat naše poslání tak, jak tomu bylo v dobách minulých, kdy byl stěžejní prioritou zájem o pacienty.

Dnes mnohé situace evokují pocit, že pacienti jsou bráni jako nevinní rukojmí ve válce mezi jednotlivými odděleními.

Za kolektiv chirurgie bychom rádi poznamenali, že pevně stojíme za svojí vrchní sestrou. Chod oddělení si bez její přítomnosti nedokážeme a ani nechceme představit a jsme připravené za tuto naši kolegyni bojovat všemi dostupnými prostředky. S tímto naším postojem je rovněž obeznámena i paní ředitelka a bude nyní záležet na jejím citlivém posouzení vzniklé, bohužel z části komplikované, situace.

Prosíme o vyjádření do týdne.

Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojujeme své podpisy.

Pod originálem dopisu je podepsáno 29 zaměstnanců nemocnice.


Jak to tedy je doopravdy a co bude s nemocnicí, jejíž pracovníci se stále ještě snaží (a zdá se, že navzdory vedení jak přímo nemocnice, tak i města) udržet ji v chodu pro pacienty z města i okolí? Stále věříme, že všechno dopadne dobře, ale prozatím se vztahy uvnitř stále zhoršují, a to i přes snahu dlouholetých zaměstnanců. Na vině jsou podle nich nekoncepční rozhodování, opovrhování věrnými pracovníky a ignorování jejich zkušeností.

Ozve se nyní zdravotníkům některý z představitelů města, tedy zřizovatele nemocnice? Možná se znovu dozvíme, že bychom takové informace neměli zveřejňovat, že tím nemocnici likvidujeme. Není to pravda. Zdravotníci jsou na hranici své trpělivosti a pokud s nimi nebude nikdo komunikovat, brzy nebude nikdo, kdo by v naší nemocnici pacienty ošetřil.

AKTUALIZACE 1 (22. 4): Po zveřejnění tohoto textu odbrželi pracovníci nemocnice sdělení starosty města, v němž konstatuje, že stížnost projednala rada města a v následujících dnech budou probíhat jednání i se zaměstnanci nemocnice… To je samozřejmě pozitivní zpráva, jde ale o to, zda skutečně vedení města až do přijetí dopisu netušilo, co se v nemocnici děje. Pokud ano, nabízí se otázka, proč se s řešením čeká až na stav nejvyšší nouze – a pokud ne, pak jde o to, jak probíhá komunikace mezi vedením nemocnice a města jako jejího zřizovatele.

AKTUALIZACE 2 (24. 4.): Redakce obdržela v sobotu 23. 4. e-mail od starosty města JUDr. Málka, v němž uvádí, že inkriminovanou odpověď zaslal do nemocnice již 21. 4. 2022 jak e-mailem, tak ve fyzické podobě, tedy ještě v poslední den požadovaného termínu. (Redakce obdržela důkaz o tomto tvrzení.) Podepsaní zdravotníci však i v takovém případě dokument obdrželi až v pátek v odpoledních hodinách, což jsou ochotni potvrdit. Ostatně sám JUDr. Málek uvádí (viz níže), že jej ještě v pátek 22. 4. v poledne kontaktoval MUDr. Baláš s dotazem, zda bude rada města na přípis reagovat. Z toho jasně plyne, že ani on starostou města zmiňovanou odpověď v té době neměl k dispozici.

Na základě tvrzení starosty města JUDr. Málka byla v prvním odstavci změněna původní věta: „Bohužel ale ani po týdnu nikdo z členů městské rady na jejich apel nereagoval…” na znění: „Bohužel ani po týdnu zaměstnanci neobdrželi reakci.” K nezbytnosti zveřejnění starostou města požadované omluvy se vyjádří právník.


STANOVISKO JUDr. MÁLKA

Lítost a podrazy.
Jako již tradičně přišel na víkend dopis do redakce Nnovin. Tentokrát s redakčním názvem „ Chirurgie bije na poplach : Radnice nekomunikuje s věrnými zdravotníky, stále ještě ochotnými bojovat za nemocnici“. Článek obsahuje informaci, že rada byla oslovena přípisem zdravotníků, který je přílohou článku a rada nereaguje, což je podle redaktorky Nezbedové důkazem, že členové uskupení Čáslav pro všechny nepovažují za nutné se zdravotníky hovořit a táže se, jak je upřímná snaha o záchranu chodu „rodinného stříbra“, jak nemocnici nejen vedení města označuje.
Tak tedy fakta a pravda. Přípis z nemocnice přišel na radnici před Velikonocemi ve čtvrtek 14.4. Všem radním a paní ředitelce nemocnice jsem ho předal ještě týž den. Na nejbližším řádném jednání rady města konaném ve středu dne 20.4. jsme jeho obsah projednali za účasti paní ředitelky.
Jak vyplývá z nemocničního přípisu, není tam uvedena osoba, která podepsané osoby zastupuje nebo je jakýmsi jejich mluvčím. Odpověď jsem tedy zaslal následující den ve čtvrtek 21.4. panu MUDr. Lubwamovi, pověřenému vedením chirurgického oddělení mailem a zároveň i v tištěné podobě do nemocnice. Kopii této reakce zároveň zveřejňuji.
Každý soudný člověk si jen z těchto dat a z obsahu mé odpovědi může udělat sám obrázek, kde je pravda a komu na čem záleží a čemu slouží. Lži a podrazy nepatří a nikdy nebudou patřit do mé výbavy.
Nedávno jsme si vyslechli, že neumíme projevit lítost a neumíme se omluvit. Asi bychom se měli omlouvat i za to, co jsme nezpůsobili a nezavinili.
Umím to. Umím projevit lítost. Nad úmrtím primáře chirurgického oddělení, kterému jsem byl i já včera poděkovat na jeho poslední cestě. Mimo jiné i proto nebylo možné naplánovat jednání se zdravotníky v nemocnici bezprostředně na další den po jednání rady města. Ve středu 27.4. se místostarostou města oba zúčastníme jednání se zaměstnanci nemocnice, které organizuje paní ředitelka ve dnech 26.4.-28.4. Potvrzení své účasti jsme zaslali do sekretariátu nemocnice 19.4. Dnes v poledne jsem telefonicky hovořil s lékařem chirurgie MUDr. Balášem, který se mě dotazoval, zda budeme na přípis reagovat. Informoval jsem ho, že odpověď v nemocnici již den mají s tím, že v příštím týdnu dohodneme další jednání na odděleních.
To však již paní redaktorka Nnovin byla během dopoledne informována o tom, že nereagujeme, aby naplnila svůj páteční předvíkendový pravidelný atak radnice.
Lítost. Tak ještě jedna. Je mi doopravdy líto člověka, jehož jediným smyslem je mstít se a šířit z osobních důvodů nenávist s cílem rozdělovat společnost.
Vůči tomu se budu vždy ohrazovat a bránit. Nedávno jsem označil nemocnici za pacienta, který přežil klinickou smrt a dnes vyžaduje intenzivní péči. Jsme připraveni ji poskytovat a hledáme partnery pro tuto cestu. Každý si ji zjevně představujeme jinak.

22.04.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky