Nnoviny

Proč zastupitelstvo neschválilo Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023 – 2027?

Ani listopadové zasedání zastupitelstva se neobešlo bez delších diskusí mezi koaličními a opozičními zastupiteli. Ačkoliv byla většina předložených bodů bez větších problémů schválena, o dokumentu, nazvaném Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023 – 2027 toto konstatovat nelze. Proč?

Na konci minulého volebního období bylo specializované firmě zadáno vypracování zmiňovaného materiálu, který má podle zákona město povinnost pořídit. Jde o zprávu, v níž je zhodnoceno dosavadní hospodaření města a obsahuje také doporučení, která by podle názorů jejího zpracovatele mělo město v budoucnu zrealizovat.

Podle informace starosty Čáslavi Ing. Jaromíra Strnada bývalá rada města tento materiál schválila (a doporučila totéž udělat i novému zastupitelstvu) v poslední den svého funkčního období, jen několik hodin před ustavujícím zasedání. Doporučení, která jsou ale v jeho závěru uvedena, jsou pro nynější vedení města s ohledem na jeho občany neakceptovatelná.


Pokud by byl materiál schválen, vyjádřili by zastupitelé minimálně ochotu počítat s navýšením poplatku za svoz odpadu ze současných 550 Kč ročně na 1200 Kč, dále o trojnásobném zvýšení daně z nemovitosti, stejně jako o výrazném zvýšení ceny pronájmů a dalších služeb města vůči jeho občanům. V neposlední řadě radí tento rozpočtový výhled městu, aby se zbavilo nemocnice, minimálně ji převedlo na jinou právní formu, než je příspěvková organizace města, protože současná podoba mimo jiné “neumožňuje vstup finančních partnerů a ztěžuje majetkový převod.“

„Nemohu uvěřit tomu, že schválení takového dokumentu doporučili právě členové Čáslavi pro všechny, kteří v minulém volebním období ani jedinkrát nezvýšili poplatek za svoz odpadu, dokonce původně lidem slibovali tuto službu zcela zdarma. Možná si mnozí také vzpomenou na jejich okázalé zděšení před několika lety ve chvíli, kdy jsme jen naznačili možné úvahy o změně právní formy nemocnice. Stejní lidé nyní všechny tyto změny navrhují k úvahám,“ podivil se starosta města s tím, že pokud má být dokument schválen, je třeba jej přepracovat tak, aby byl akceptovatelný. „Rozhodně nebudeme schvalovat podobný materiál s tím, že již v té chvíli všichni víme, že se jím nemůžeme a s ohledem na občany města nechceme řídit. Takové zdánlivě jednoduché řešení navrhovali členové opozice, ale k čemu by potom městu taková zpráva byla?“ zamyslel se Ing. Jaromír Strnad s tím, že v předložené podobě nebylo možné toto schválit.
Na jednání zastupitelstva tedy přijde rozpočtový výhled znovu.
TZ RM

18.11.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky