Nnoviny

Smutné výročí Dusíkova divadla: Na Nový rok uplynulo přesně 100 let od ničivého požáru

Nový rok je vždy dnem, který by měl přinášet naději a vyhlídky na lepší budoucí dny. 1. leden roku 1923, tedy přesně před sto lety, ale pro Čáslaváky znamenal velkou tragédii. Právě toho dne totiž spolykaly plameny rozsáhlého požáru zdejší Dusíkovo divadlo.

Jak to tehdy bylo? Na otázky může nejlépe odpovědět kronika města, kde je celá událost popsána a následují také zprávy o dalších akcích, jež vedly ke zvonuobnovení divadla a jeho slavnostnímu otevření již po patnácti měsících…

NEŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

První událost na počátku roku huboče vzrušila nejen místní obyvatelstvo, ale i nejširší veřejnost. Památné Dusíkovo divadlo úplně shořelo. Oheň vznikl ve skladišti dne 1. ledna před 11 hodinou večer. Přes veškerou rychlou pomoc šířil se oheň ze skladiště do trámoví pod plechovou střechou a brzy se zřítila střecha divadelního sálu, prohořely stropy a v krátké době hořelo uvnitř všechno, nábytek i nářadí a zůstaly pouze holé zdi. Zachraňovací práce se musely omeziti jen na záchranu sousedních místností Čtenářské Besedy. Teprve o půl čtvrté hodině ráno, když vlakem přijela také parní stříkačka z Kolína a chrlila spousty vod do ničivých plamenů, podařilo se oheň zdolati. Vše, co za padesát roků do divadla vneseno a požízeno, bylo nyní ohněm zničeno.

Dusíkovo divadlo v roce 1912, tedy ještě před ničivým požárem.

ŠKODA BYLA VELIKÁ

Škoda odhadnuta podle tehdejších cen přibližně na jeden milion Kč a pojištění bylo pouze na 200 000 Kč.
Přičina ohně nebyla známa.


DO ROKA A DO DNE?

Po požáru se projevila spontánně silná vůle ihned zahájiti kroky k vybudování nového Dusíkova divadla. Ochotníci i přátelé divadla byli jedné mysli: „První leden 1923 divadlo vzal, první leden 1924 nám opět nové odevzdá.“

Dusíkovo divadlo na snímku z roku 1930.


NA OBNOVU DIVADLA PŘISPĚL I PREZIDENT MASARYK

V krátké době přispívaly na znovu vybudování divadla všechny vrstvy obyvatelstva značnými dary a půjčkami.
První příspěvek věnovala obecní hospodářská rada 2 000 Kč, obecní zastupitelstvo povolilo na stavbu 50 000 Kč, Zemský správní výbor daroval subvenci 100 000 Kč, Městská spořitelna 30 000 Kč, Ministerstvo školství a národní osvěty 20 000 Kč, president republiky 5 000 Kč, Slavia 15 000 Kč, Čsl. Obec legionářská 2 000 Kč, Sokol 10 000 Kč, F. J. Auersperg 5 000 Kč, Hlahol 2 000 Kč. Přispívali i Čáslaváci z Prahy, z Domažlic, z Bratislavy a tak dále. Krajané z Čáslavska i jiní v Americe zaslali sbírku 262 dolarů a 25 centů, t.j. toho času 8 600 Kč.


AKCE NA PODPORU DIVADLA

Dluhé byly seznamy dalších dárců a podporovatelů ve prospěch stavby divadla. I vynikající umělci ve světě hudebním a divadelním obětavě působili. Mladý koncertní mistr Pepa Bartoň a umělkyně O. Proftová koncertovali zde v Sokolovně dne 5. ledna ve prospěch divadla, v Praze byl později pořádán koncert v Mozarteu a koncert orchestru Národního divadla. Ochotnické divadelní spolky v blízku i v dáli, korporace a jednotlivci pořádali různé podniky a pracovali s nadšenou obětavostí pro rychlou pomoc. Čáslavští ochotníci vystupovali pohostinsky v jiných městech, jako v Poděbradech, Kolíně, Německém Brodě, Českém Brodě a tak dále. Pro svou činnost doma zřídili si ochotníci prozatimní jeviště v Sokolovně.
Hluboký všeobecný zájem o Dusíkovo divadlo byl výsledkem jeho vysoké úrovně a kulturního významu.

ČÁSLAVÁCI DOKÁZALI TÉMĚŘ NEMOŽNÉ

I když si tehdy Čáslaváci představovali otevření opraveného Dusíkova divadla do roka a do dne, a také na jeho obnově začali okamžitě plně pracovat, očekávaná slavnost se o tři měsíce zdržela. I přes to ale šlo doslova o heroický výkon. Jak píše tehdejší kronikář o této události?

OPRAVENÉ DIVADLO SE OTEVŘELO 16. BŘEZNA 1924

Slavnost otevření Dusíkova divadla, po požáru nově zkolaudovaného, konala se dne 16. března roku 1924 pod protektorátem městské rady a správní rady divadla. O 11. hodině bylo zahajovací matinné v divadle, při němž účinkovala vojenská hudba a spolek Hlahol. Starosta města K. Cibulka odevzdal divadlo správní radě Ochotnické jednoty, jež převzal předseda MUDr. K. Tesař nadšeným a obsažným proslovem. Zdravici pronesli: poslanec Ferdinand Prášek, vrchní soudní rada Ant. Pospíšil, Dr. Hermann, Ing. Sosnovec, učitel J. Jelínek. Odpoledne po slavnostním proslovu provedena divadelní hra “Lucerna” od Al. Jiráska. Tato hra dávána i večer a potom opakována ještě čtyřikrát, vždy s nadšeným přijetím a při plné návštěvě divadla. K slavnostnímu otevření divadla byl pozván spisovatel Al. Jirásek, který však pro nemoc nemohl přijíti a zalsal vřelý omluvný dopis. Ze všech končin vlasti došly telegramy a dopisy spolků, korporací i jednotlivců. Podrobné zprávy o slavnosti v místních časopisech Pravdě a Havlíčkových Hlasech.

Dokázali bychom dnes se všemi technickými možnostmi vzkřísit docela vyhořelé divadlo k novému životu za pouhých 15 měsíců?

Foto: úvodní snímek: redkace, historické pohlednice: fotohistorie.cz

01.01.2023 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky